۲۵ درصد نقد مابقی در شش قسط


۲۵ درصد نقد – مابقی در ۶ قسط
همکاران محترم : یک برگ چک برای ضمانت پرداخت اقساط اخذ می گردد

این فرم برای درخواست بیمه ثالث و یا بدنه می باشد، بقیه امور را همکاران ما پیگیری می کنند
۳۵۷۸ تلفن دفتر تعاونی مصرف

*
*
*
*